Choď na obsah Choď na menu
 


Dočítali sme sa o našom sídlisku v regionálnom týždeníku TEMPO

 

 

Ročník LXX. _ 6. júla 2009 ___Číslo 26-27

Športový areál sv. Tomáša pri Pastoračnom

centre v Partizánskom otvorený

Pestrofarebnou záplavou usmiatych ľudí a džavotajúcich detí ožil v nedeľu 28. júna 2009 areál Pastoračného centra na Šípku. Oficiálne a so všetkým, čo k výnimočnej udalosti patrí, bol totiž otvorený Športový areál sv. Tomáša pri Pastoračom centre na sídlisku Šípok, komplex ihrísk, slúžiacich pre všetkých ľudí dobrej vôle. Slávnostný akt otvorenia zverili saleziáni don Bosca, ktorí už siedmy rok vdychujú život tomuto sídlisku a ktorí sú zároveň aj iniciátormi vybudovania ihriska, Jánovi Figeľovi, eurokomisárovi zodpovednému za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež a donovi Karolovi Maníkovi, hlavnému predstavenému saleziánov na Slovensku.

 Neskrývanej radosti z návštevy sa dostalo aj ďalšiemu zo vzácnych hostí Vladimírovi Farkašovi, bývalému kňazovi v našej farnosti a dnes pôsobiacemu v Biskupskom úrade v Banskej Bystrici. Pozvanie prijali aj za samosprávu Ján Podmanický a Mária Jančová, za TSK Jozef Božik, Mária Janíková, riaditeľka ÚPSVaR, Štefan Čepko, starosta Malých Uheriec a ďalší vzácni hostia z verejného i cirkevného života. Celým programom slovom a dobrou náladou sprevádzali vynaliezaví Hanka Vanková a Lukáš Števík, ktorí vhodne okomentovali aj hokejbalové zápasy. Ten medzi saleziánmi a otcami rodičmi skončil 6:4 pre saleziánov, druhý medzi animátormi a otcami 3:4 pre oteckov a saleziáni si víťazstvom nad animátormi 2:1 vybojovali aj celkové víťazstvo v turnaji a získali Putovný pohár sv. Petra a Pavla. Slávnosť otvorenia športového areálu bola aj príležitosťou poďakovať sa a rozlúčiť s Jozefom Pöstényim, ktorý od júla pôsobí v Šaštíne ako výpomocný duchovný a jeho miesto zaujal Peter Hrabovecký, administrátor. Nedeľné výnimočné popoludnie spríjemnili aj tanečné či spevácke vstupy v réžii žiakov domácej ZUŠ, účinkovanie spevokolu pri pastoračnom centre, ktorý vedie Martina Hamadová, pestré detské súťaže a lákala aj vôňa vynikajúceho gulášu, ktorý navarili manželia Vankovci.

 

Obrázok

 

Obrázok

V pozadí vypínajúce sa zelené vrchy a lúky, červené strechy domov. Náruč voňavých záhonov ruží objímajúca miesto pre utuženie tela a rozlet duše, viery v spolupatričnosť a božiu lásku. A tá blízkosť ľudského bytia. Dielo sa vydarilo. Vďaka všetkým, ktorí doň vložili svoj um,pracovité ruky, srdce.

Text a foto: M. Bielešová

 

Ročník LXX. _ 22. jún 2009 ___Číslo 24

Sídlisko s radosťami i starosťami mesta

Stretnutie VMČ Šípok s primátorom

 

Očakávania, že kúrenie s kotolňou na biomasu bude lacnejšie sa zatiaľ nenaplnili, situácia s parkovaním áut aj na Horskej ulici sa vyhrocuje, mestská polícia kontra opíjajúca sa a vyčíňajúca mládež, drogy, nespokojnosť s prevádzkou pošty, nedostatok kontajnerov na separovaný zber, odpadky okolo nás, susediaporušujúci domový poriadok, radosť zo zavedenia mestského rozhlasu na sídlisku....

aj tieto témy odzneli na stretnutí občanov sídliska Šípok s primátorom JánomPodmanickým a Máriou Jančovou, prednostkou MsÚ. V stredu 10. júna Margita Čaplová, predsedníčka 13 -členného VMČ Šípok najskôr pripomenula podujatia, ktoré výbor pripravil pre spoluobčanov, medzi nimi populárne cvičenia pre ženy a matky s deťmi, prázdninový futbalový turnaj, basketbalový turnaj či spoznávacie výlety do arboréta v Mlyňanoch a naposledy na Červený Kameň. Treba spomenúť aj spoločnú vydarenú akciu troch mestských častí Š-Š-Š, na ktorú sa môžu občania tešiť aj tento rok. Na sídlisku pribudol nový ihličnan, z ktorého vyrastie vianočný stromček v centrálnej časti sídliska. Informačná tabuľa výboru je miestom, kde sa občania okrem iného dozvedia o pripravovaných podujatiach. Scenár stretnutí primátora mesta s občanmi bol jednotný pre všetky mestské časti a naplnil sa aj na Šípku. Ján Podmanický a Mária Jančová nezostali občanom nič dlžní a aj ich informovali o princípe rozdeľovania mestských peňazí, o už zrealizovaných či o plánovaných investičných zámeroch. Medzi nimi je to v prvom rade rekonštrukcia základnej školy či rozšírenie mosta cez rieku Nitru. Bolo by duplicitné všetky tieto informácie znovu opakovať a preto sme sa zamerali na záležitosti týkajúce sa výhradne tohto, takmer šesťtisícového sídliska, ktoré reprezentovala len asi štyridsiatka jeho obyvateľov. A na škodu veci nie tí, ktorých sa práve mnohé témy dotýkali. Najmä rodičov mladých ľudí, ktorí svojím hlučným správaním rušia nočný pokoj, mládeže, ktorá v lesíku za školou holduje drogám a zasypáva sídlisko aj školský areál smeťami. Na margo toho, až paradoxne vyznie fakt, že na riaditeľa školy a školníka boli privolaní mestskí policajti za to, že smeti z areálu, ktoré tu po sebe zanechala práve sídlisková mládež, upratali a vyhodili do kontajnerov pred činžiakmi. Aj venčenie psov v školskom areáli je pre mnohých ich majiteľov prirodzenou vecou. Občania prišli s návrhom, aby sa hliadky mestskej polície častejšie pozreli na dianie na Šípku a ráznejšie zakročili proti nespratníkom, ba dokonca, že by nebolo od veci zriadiť tu aj akési vysunuté pracovisko MsP. Každý si však uvedomuje, aj v súvislosti s posilnením členskej základne MsP, že všetko je o peniazoch a môže len súhlasiť s názorom primátora, ktorý vyslovil za všetkých na stretnutí – v prvom rade je to rodina, výchova a vzor v nej, ktoré ovplyvňujú správanie mladých ľudí. Každému bolo zrejmé, že tento problém tu na stretnutí nikto nevyrieši a ako sme už spomínali, slová okolo tejto témy mali počuť iní. Vráťme sa však k téme, ktorou jeden z občanov otvoril diskusiu, ku kotolni na Šípku a vyúčtovaniu za teplo. Podľa jeho zistenia i zistenia ďalšej obyvateľky, ich porovnávaní, prišli k záveru, že kúrenie biomasou je drahšie ako uhlím. Ako okrem iného pripomenul primátor, ťažbu uhlia dotuje štát a na druhej strane, treba brať na zreteľ nové normy, podľa ktorých Európska únia znížila emisné limity. Je tu aj fakt, že občania sa prostredníctvom ankety rozhodli pre kotolňu na biomasu a zároveň potvrdil nutnosť kompletnej výmeny rozvodov tepla v kotoľni. Pomôcť môže vypracovanie projektu a jeho úspešnosť, následne vybudovanie domových odovzdávacíchstaníc a možno v blízkej budúcnosti aj využitie slnečnej energie. Touto myšlienkou, nainštalovaním slnečných kolektorov, výmenníkových staníc a pod. sa úplne seriózne zaoberajú aj v SBD, povedal Ladislav Blaško, predseda predstavenstva SBD. Ten otvoril aj ďalšiu, nanajvýš aktuálnu tému nedostatku parkovacích miest, konkrétne na Horskej ulici. Problém, ktorý by sa dal stručne zhrnúť, v čase - keď bolo sídlisko vo výstavbe, projektanti počítali na desať bytov s troma parkovacími miestami. Netreba ani písať, aká je situácia dnes, kde majú v rodinách aj dve autá. Mesto už realizovalo akýsi prieskum voľných miest, kde by sa dali na Šípku vybudovať parkovacie plochy.Ako informovala prednostka, zatiaľ sa ich číslo pohybuje okolo šesťdesiatky. Hovorilo sa aj o začatej výstavbe asi 60-tky garáží za činžiakom 1314 na Horskej a asi 40-tky garáží na ploche za činžiakom číslo 1309. Garáže situáciu síce zmiernia, ale podľa názoru väčšiny, len na určitý čas. Primátor sa vrátil k myšlienke mesta vybudovať chránené parkovisko na ploche pred objektom OV3000 (budova, kde sídlili detskí lekári), avšak po prepočítaní finančných nákladov na potrebné vybavenie, vrátane platenia strážnika by jeho vybudovanie i samotné parkovanie vyšlo draho.

„Ťažko je hľadať riešenie, každý chce parkovať pár metrov od domu a zároveň chce mať pri dome aj zeleň“ - vyslovila za všetkých svoj názor jedna z prítomných. Pošta na sídlisku Šípok bola ďalšou kapitolou debaty. V stručnosti, výbor mestskej časti pripraví znenie petície a podpisovú akciu za rozšírenie tak priestorov pošty, ako aj pre pracujúcich občanov vyhovujúcejšiu prevádzkovú dobu. Pri petícii ešte ostaneme, jednu odovzdal aj zástupca činžiaku č. 1311, za ktorým chcú občania vybudovať plochu na parkovanie. Z ďalších návrhov, ktoré tlmočila Margita Čaplová za občanov sídliska, spomeňme doplnenie detských ihrísk novými prvkami, lavičkami a podobne. Na primátora sa obrátili občania činžiaku 1550, vedľa ZŠ, aj s problémom neprispôsobivých nájomcov bytu a prenajímaním mestských bytov nájomníkmi tohto činžiaku. Marián Šmatlák kvitoval zavedenie mestského rozhlasu aj na Šípku, čím sa viacej cíti spätý s mestom. Stretnutie s obyvateľmi sídliska Šípok s predstaviteľmi samosprávy sa i napriek závažnosti tém nieslo v pokojnej atmosfére a určite bude impulzom pre ďalšie skvalitnenie života na tomto v meste najväčšom sídlisku. Na záver ešte pripomeňme mená ľudí, ktorí zastupujú občanov sídliska Šípok, Margita Čaplová, ktorá je zároveň predsedníčkou VMČ Šípok a poslanci Vladimír Ladzianský, Jozef Tomáš, Rudolf Trčo, Mária Janíková a Jozef Zajíček.

 

Obrázok

Text: Mária Bielešová

 

 

Ročník LXX. _ 8. jún 2009 ___Číslo 22

Pomôžme Zemi

 

Tento rok sa ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom rozhodla, že oslávi Medzinárodný deň detí tak trochu inak. Mal to byť deň nielen pre deti, ale aj pre rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijeme. Už od októbra 2008 je škola zapojená do medzinárodného projektu Global Action Schools (Aktívne globálne školy), ktorý zastrešuje OZ Človek v ohrození. Našou témou sú klimatické zmeny a jedným z cieľov je pochopiť, že svet, v ktorom žijem, sa ma týka. Preto sme v škole triedili papier, plasty, alobal, šetrili sme elektrickou energiou a vodou. Získavali sme nové vedomosti z oblasti separácie a recyklácie odpadov, učili sme sa ako zveľaďovať prírodu. Toto všetko sme si nechceli nechať len pre seba. Pondeľňajšie dopoludnie, 1. júna malo svoju dynamiku. Vznikli netradičné projekty na tému recyklácie a separácie odpadov, druhov a využitia energií. Spestrením bolo aj sledovanie krátkych EKOfilmov a zaujímavá diskusia s aktivistami z OZ Človek v ohrození.

 

 

Obrázok

 

 

Tí najmenší si pozreli separáciu druhotných surovín na Šípku. Vestibul školy sa zmenil na výstavnú sieň a telocvičňa na koncertné pódium vďaka skupinám Saxoband a Experiment. Bohaté aktivity pripravili pre deti pracovníci Lesov SR, Policajného zboru SR, Hvezdárne v Malých Bieliciach, aktivisti z OZ Človek v ohrození, OZ Priatelia Zeme, pracovníčky z pracoviska separácie druhotných surovín a z oddelenia životného prostredia MsÚ v Partizánskom a samozrejme aj naše pani učiteľky a deviataci. Sprievodnou aktivitou bola aj anketa o odpadoch a ich triedení, ktorej výsledky nájdete na www.zsmalinov.edupage.org. Nechýbalo ani občerstvenie, ktoré pripravili rodičia, tombola a množstvo odmien. Podporilo nás veľa dobrých ľudí a firiem. Ďakujeme všetkým dospelým, ktorí prišli. Svojou prítomnosťou dali pocítiť deťom, že starať sa o životné prostredie má zmysel. Ďakujeme. A nezabudnime: Pomôžme Zemi a ona sa nám odmení! A ako sa celé podujatie páčilo našim deťom? Za všetky aspoň jedna, siedmačka Eva: „Páčili sa mi súťaže, hudba a rôzne akcie, čo tam boli. Dobrá bola aj tombola. Myslím, že každý si našiel niečo, čo ho bavilo“.

Text: Martina Boratková

 

 

Ročník LXX. _ 1. jún 2009 ___Číslo 21

Po prvej vykurovacej sezóne

drevoštiepkou

 

Príbytky vyše 6000 obyvateľov Šípku, najväčšieho sídliska v Partizánskom, boli v uplynulej zimnej sezóne vykurované premiérovo novým médiom – drevoštiepkou. Ako sa moderný spôsob vykurovania, ekologický a domácou prístupnou surovinou osvedčil, sme sa zaujímali u prevádzkovateľa kotolne na biomasu, v Technických službách mesta Partizánske. Na otázky nám odpovedal MICHAL PETRÁNI, vedúci tepelných zariadení TSM.

     Nabehla prestavaná kotolňa vo vykurovacej sezóne bez problémov?

V podstate áno. Drobné problémy pri nábehu sa vyskytnú vždy. A boli aj tu. Ide však o overenú technológiu, kompletne zabezpečenú dodávateľom, takže vážnejšie komplikácie nenastali.

    Na akú najvyššiu kapacitu bola v zimnej vykurovacej sezóne zaťažená? Postačil jej výkon na zabezpečenie tepla a teplej úžitkovej vody aj v dňoch, kedy výrazne poklesli teploty pod bod mrazu?

Najvyššia kapacita teplárne dosiahla pri výraznom poklese teplôt zhruba 85 % výkonu bez podpory plynovým zdrojom. Nakoľko sa zima neprejavila extrémnymi mrazmi, takzvané špičkovanie nebolo potrebné, postačil výkon biokotolne. Ako náhradný zdroj tepla sme záložnú plynovú kotolňu využili len pri malej poruche vo vyhrňovaní popola, kam sa dostala nejaká mechanická nečistota. Kotolňu bolo potrebné odstaviť a vyčistiť.

    Len pre zaujímavosť, aký objem drevoštiepky sa spálil za celé vykurovacie obdobie? Bolo zásobovanie plynulé a máte zabezpečené dodávky už aj na budúcu sezónu?

Od nábehu zdroja na biomasu v auguste 2008 ku koncu vykurovacej sezóny k 30. aprílu 2009 bolo spotrebovaných celkom 6 769 ton drevoštiepky. Na jeseň sme mali mierne predzásobenie a následne plynule pokračovali priebežné dodávky. Zmluvne ich máme zabezpečené aj pre budúce obdobie, znovu s jesenným predzásobením. Dodávateľa nemeníme a nemení sa ani okruh odberateľov tepla z našej centrálnej kotolne na drevoštiepku.

    Bude potrebné na základe skúseností z prvej sezóny doladiť technológiu? Uvažujete prípadne aj o ďalšom prebudovaní niektorej z kotolní v meste?

V blízkej budúcnosti bude nevyhnutné zrekonštruovať primárnu a sekundárnu tepelnú sieť sídliska Šípok. TSM majú vypracovaný projekt na jej rekonštrukciu s výstupom na koncové odovzdávajúce stanice. Realizácia projektu by výrazne zefektívnila celý systém dodávky tepla a teplejúžitkovej vody. Všetko však závisí od financií. O prestavbe ďalších kotolní v meste na vykurovanie biomasou sa zatiaľ neuvažuje, hoci takáto vízia v prípadekotolne Luhy II nie je zlá.

    V akom režime pracuje kotolňa na biomasu mimo vykurovacieho obdobia?

Drevoštiepkou sa vyhrieva aj teplá úžitková voda, čo v týchto dňoch znamená prevádzku kotolne na približne 20 %-ný výkon. V lete plánujeme odstávku kotolne na drevoštiepku, pri ktorej budú komplexne skontrolované zariadenia a nastavené všetky parametre dodávateľom technológie – firmou INTECH. Po tejto kontrole bude kotol na drevoštiepku pripravený na ďalšiu vykurovaciu sezónu.

 

Zhovárala sa M. Babčanová

 

 

 

Ročník LXX. _ 25. máj 2009 ___Číslo 20

 BOAZ opäť preveroval vodičov

 

V sobotu 16. mája popoludní organizovali Autoškola ELMA, Študentská rada Gymnázia Partizánske a CB rádioklub Partizánske už tretí ročník bezpečnostno-orientačnej automobilovej súťaže BOAZ. Po zmene zákona o cestnej premávke si niekoľko vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky prišlo zábavnou a súťažnou formou preveriť svoje vedomosti.

Organizátori opäť pripravili zaujímavú trasu, ktorá viedla ulicami mesta a okolitými obcami. Na pätnástich kilometroch čakalo na posádky 11 kontrolných stanovíšť. Na nich bolo sledované dodržiavanie pravidiel cestnej premávky v praxi, kontrolovala sa povinná výbava vozidla. Nezabudlo sa ani na tých, ktorí na svoj „vodičák“ ešte len čakajú. Členovia posádky – nevodiči – určovali dopravné značky a odpovedali na otázky týkajúce sa povinností cyklistov. Podľa nového zákona sú cyklisti povinní pri zníženej viditeľnosti nosiť na sebe reflexné prvky (napr. vestu alebo reflexné pásky na rukávoch) a mimo obce aj ochrannú prilbu, deti do 15 rokov sú povinné nosiť prilbu aj v obci... Dosť veľké problémy narobilo posádkam stanovište v Návojovciach. Označiť a zabezpečiť miesto simulovanej dopravnejnehody  (na foto) a pritom dbať navlastnú bezpečnosť zvládol úplne bez chyby len málokto.

 

 

 Obrázok

 

 

Veľkou mierou v tomto ročníku pomohli policajti, ktorí tesne pred cieľom prekvapili vodičov kontrolou na prítomnosť alkoholu v krvi a vzápätí aj meraním dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti v obci.Približne po hodine boli všetci účastníci v cieli, kde ich čakala jazda zručnosti a teoretické preverenie vedomostí – skúšobný test. Paradoxne tí, ktorí zvládli celú trasu bez trestných bodov, nezvládli jazdu zručnosti a aj v testoch nazbierali veľa trestných bodov. Ak sa stane nejaká dopravná nehoda, pri ktorej zasahujú hasiči, väčšinou nemáme možnosť sledovať ich činnosť. Preto organizátori aj tento rok pripravili ukážku vyslobodzovania zraneného vodiča z havarovaného vozidla. Dokonca jedna z účastníčok mala možnosť priamo na núdzovú linku oznámiť simulovanú nehodu.Hasiči boli na mieste za necelých päť minút a za ďalšie tri vystrihovali figuranta z vozidla. Potom veliteľ zásahu pán Knápek objasnildivákom, na čo nesmú zabúdať,ak sa dostanú k dopravnej nehode a sú nútení privolať pomoc. Po skončení ukážky organizátori vyhlásili výsledky, všetkým odovzdali účastnícke listy a víťazným posádkam diplomy a poháre.

 Poradie

Por. Vodič posádka trestné body

1. Monika Štetiarová Matúš Štetiar, Eliška Štetiarová, 55

Katarína Hlavnová

2. Eva Baričáková Janka Cinková, Michal Gendiar 60

3. Juraj Vácval Ondrej Bencze, Romana Dragulová, 140

Martina Kramárová

4. Eva Vyskočilová Tatiana Vyskočilová, Tomáš Vyskočil, 215

Andrej Kohút

5. Jozef Cifra Jana Chrenová, Jaroslava Chrenová, 260

Anna Chrenová

 

Poďakovanie patrí nielen všetkým členom organizačného tímu, ktorí obetovali veľa svojho voľného času na prípravu podujatia takéhoto rozsahu, ale aj príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Partizánskom a Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom. Ich prítomnosťou súťaž nabrala na vážnosti. Každý z nás, i keď sa len pohybuje po vlastných nohách po chodníkoch, je účastník cestnej premávky a je povinný vnímať ostatných okolo seba. Ak sa všetci budeme snažiť dodržiavať ustanovenia zákona o cestnej premávke a aplikovať ich v praxi, bude na cestách menej nehôd a zranených. Veríme, že aj BOAZ 2009 k tomu dopomohol.

 

 Obrázok

Martin Znášik

Foto: Juraj Kasala

 

 

Ročník LXX. _ 27.apríl 2009 ___Číslo 16

 Ihrisko na Šípku prechádza ťažkou skúškou

 

Viacúčelové ihrisko na sídlisku Šípok, ktoré, ako sa hovorí, sa ešte medzi nami ani poriadne nezohrialo, už dostalo riadne zabrať. Človeku sa až rozum zastavuje pri pohľade na zničenú časť oplotenia, prázdne plastové fľaše, smeti vedľa hracej plochy a nič ojedinelé, aj ohorky od cigariet na zelenej ploche. Asi tak dajako chcú mladí ľudia, aby vyzeralo miesto ich relaxu. Súčasná podoba ihriska hovorí za všetko. O náture, o výchove jeho návštevníkov. Oplatí sa vôbec investovať do voľnočasových aktivít ľudí, keď si nič nevedia vážiť? - pýtajú sa mnohí. Tak to vyzerá, že ešte dlho, predlho sa budeme musieť učiť kultúrnosti a nasať pocitom, že v čistom a upravenom prostredí sa žije oveľa lepšie. A najmä, chápať, že ničením toho, čo je pre všetkých, nezískam na popularite a zaujímavosti. Aj keď hrdinské činy a postavenie v rebríčku obľúbenosti sú medzi našimi mladými chápané úplne opačne. Možno raz príde čas, keď pochopia, a u podaktorých aj ich rodičia, že robia viacej na škodu, aj sebe samým.

 

 

 Obrázok

 Obrázok

Obrázok

 

Text a foto: M. Bielešová

 

 

 

 

Ročník LXX. _ 20.apríl 2009 ___Číslo 15

Do pozornosti chovateľom psov

 

 V súvislosti s rozmáhajúcim sa chovom psov MsÚ v Partizánskom upozorňuje všetkých držiteľov psov na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske (VZN) č. 6/2009 o niektorých podmienkach držania psov, ako i zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektorépodmienky držania psov. Vyberáme z nich najdôležitejšie ustanovenia:

Čl. 2 – Evidencia psov

- každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov,

- evidenciu a vydávanie známok vedie MsÚ v Partizánskom, oddeleniefinančného a ekonomického manažmentu,

- každú zmenu skutočností a údajov je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Čl. 3 – Podrobnosti o vodení psa

- vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,

- vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok (nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby  bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný),

- zakazuje sa opustenie nebezpečného psa alebo jeho ponechanie bez dozoru na verejnom priestranstve, aj v prípade, keď je pes priviazaný a opatrený náhubkom,

- za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad,

- držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný túto skutočnosť oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Čl. 4 – Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov, zákaz vstupu so psom a vymedzenie miest pre voľný pohyb psov

- voľný pohyb psov je zakázaný: v obytných a zmiešaných územiach, v území čistej rekreácie a športu,v území so zriadením občianskej vybavenosti, na peších trasách,priestranstvách a komunikáciách, v parkoch, pravostranný breh rieky Nitry od lávky pre peších na sídlisko Šípok a cestný most,

- vstup so psom je zakázaný: na cintorínoch, na detských ihriskách a pieskoviskách, na verejných športoviskách, na kúpalisku, v školách a školských zariadeniach.sídlisko ŠÍPOK: územie pod ľavostranným valom rieky Nitry od hromadných garáží, ohraničené Ul.pod Šípkom, poza nákupné stredisko s priľahlými parkovacími plochami, po prístupový chodník z valu rieky Nitry na Malinovského ulicu.

Čl. 5 – Znečisťovanie verejných priestranstiev

- každý, kto psa vedie, je povinný dbať o to, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, poškodzovaniu zelenea znečisťovaniu verejných priestranstiev,

- ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,povinný výkaly bezprostredne odstrániť,

- na odstraňovanie výkalov je možné použiť kontajnery na komunálny odpad.

Čl. 7 – Priestupky, sankcie

- porušenie citovanej legislatívy je priestupkom. Primátor mesta môže uložiť pokutu do výšky 166 €

(5 000 Sk),

- mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty za priestupky v blokovom konaní. MsÚ žiada držiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia platnej legislatívy a predišli tak možným nepríjemným situáciám a prípadným sankciám.

 

V apríli MsP vykonáva zvýšenú kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie citovaných právnych predpisov. V prípade akéhokoľvek porušovania legislatívy, ako i výskytu voľne pobehujúcich psov a túlavých psov, kontaktujte MsP na bezplatnom t. č. 159, ktorá môže operatívne zasahovať. Úplné znenie VZN o niektorých podmienkach držania psov môžete nájsť na internetovej stránke mesta Partizánske www.partizanske.sk. MsÚ Partizánske